Politika privatnosti

Rukovalac: DOO GOMEX ZRENJANIN, MILETIĆEVA 27 A, e-mail:kontakt@gomex.rs, Lice za zaštitu podataka o ličnosti: Mara Azarija,Zrenjanin, Beogradski put bb, 066-8584613, e-mail: mara.azarija@gomex.rs

SVRHA OBAVEŠTENJA O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

Ovim Obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Obaveštenje) informišu se lica koja nameravaju da budu korisnici Kasice Brojalice (u daljem tekstu: Lica) kod DOD GOMEX ZRENJANIN (u daljem tekstu: Rukovalac) o svim relevantnim informacijama koje se tiču obrade podataka o ličnosti Lica u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Sl. glasnik RS br. 87/2018) (u daljem tekstu ZZPL). Imajući u vidu zakonsku regulativu iz oblasti zaštite podataka o ličnosti fizickih lica, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, molimo Vas da pročitate ovo Obaveštenje kako biste bili upoznati sa podacima o ličnosti koje obrađujemo, svrhom obrade, ko ima pristup Vašim podacima, i sa Vašim pravima u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti. DOD Gomex Zrenjanin vodi računa o zaštiti Vaših podataka o ličnosti u skladu sa ZZPL. Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podaci o lokaciji, identifikatori u elektronskim komunikacionim mrežama i jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta. Pitanja, pritužbe, zahteve, kao i dodatne informacije o pravima o zaštiti Vaših podataka možete ostvariti slanjem na sledeću e-mail adresu: kontakt@gomex.rs.

PRAVNI OSNOV OBRADE

Vaše lične podatke obrađujemo na osnovu Vašeg pristanka za obradu podataka o ličnosti uz prethodno obaveštavanje o svim bitnim aspektima obrade. Pristanak u bilo kom momentu i bez obrazloženja možete povući, što za posledicu ima prestanak dalje obrade.

SVRHA OBRADE, PERIOD I PODACI KOJE OBRAĐUJEMO

Obrada Vaših ličnih podataka se javlja u procesu korišćenja Kasice Brojalice u skladu s Opštim pravilima korišćenja, koja Vam dostavljamo. Podaci koje najčešće obrađujemo su: ime i prezime, datum rođenja, pol, e-mail, broj telefona, adresa stanovanja. Sve podatke koje tražimo od Vas prikupljamo za tačno određenu svrhu - korišćenja Kasice Brojalice, kao i u cilju obaveštavanja Lica o promotivnim aktivnostima Rukovaoca. Vaše podatke o ličnosti čuvamo za vreme koliko je potrebno radi ostvarenja navedene svrhe, i ipak do momenta opoziva datog pristanka, nakon čega se podaci brišu i čine neprepoznatljivim. Izuzetno, Vaše podatke možemo čuvati i nakon povlačenja pristanka ili ispunjenja svrhe, u situacijama kad je to neophodno radi izvršenja naše zakonske obaveze ili radi podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva.

NAŠ LEGITIMNI INTERES

Kako bismo ostvarili našu poslovnu svrhu, obrađujemo Vaše podatke o ličnosti na osnovu legitimnog interesa, i to samo ukoliko Vaš interes ili Vaša osnovna prava i slobode ne pretežu nad našim legitimnim interesom.

BEZBEDNOST VAŠIH PODATAKA

U cilju bezbednosti podataka koje obrađujemo, uvek nastojimo da primenjujemo neophodne standarde u zaštiti podataka o ličnosti, te da primenjujemo sve neophodne tehničke, organizacione i kadrovske mere zaštite u skladu sa zahtevima važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (ZZPL).

VAŠA PRAVA U VEZI SA LIČNIM PODACIMA KOJE OBRAĐUJEMO

1) TRANSPARENTNOST:

Imate pravo da transparentno budete obavešteni o svrsi za koju su nam određeni podaci potrebni, ko koristi Vaše podatke, i pružamo Vam sve ostale informacije relevantne za obradu Vaših podataka (ovo pravo je ispunjeno davanjem na uvid ovog Obaveštenja).

2) PRAVO NA UVID:

Imate pravo da budete obavešteni o tome da li obrađujemo Vaše podatke o ličnosti, i ukoliko ih obrađujemo, imate pravo od nas da dobijete sve informacije o predmetnoj obradi.

3) PRAVO NA ISPRAVKU, DOPUNU:

Podaci koji se obrađuju treba da budu tačni i potpuni. Imate pravo da se Vaši netačni ili nepotpuni podaci bez nepotrebnog odlaganja isprave, odnosno nepotpuni podaci dopune.

4) PRAVO NA BRISANJE:

Imate pravo da Vaši lični podaci budu obrisani u skladu sa ZZPL. Bitno je da Vas informišemo da ukoliko zahtevate brisanje podataka za čiju obradu ste dali saglasnost, neophodno je da nam se obratite pismeno na adresu DOO GOMEX ZRENJANIN, Mileticeva 27a, ili na e-mail adresu: kontakt@gomex.rs kako biste ostvarili pravo na brisanje. Ukoliko je neophodno da i dalje vršimo obradu nekih Vaših podataka o ličnosti kako bismo izvršili svoje zakonske obaveze ili radi podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva, izbrišemo samo deo podataka koji nam više nisu neophodni.

5) PRAVO NA PRENOSIVOST:

Ukoliko želite od nas da dobijete u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku lične podatke koje ste nam dostavili prilikom registracije ili (i) da prenesemo drugom rukovaocu lične podatke koje ste nam dostavili kao Rukovaocu, imate pravo da to tražite od nas, pod uslovom da je obrada zasnovana na pristanku i da se obrada vrši automatizovanim putem.

6) PRAVO NA OGRANIČENJE OBRADE:

Imate pravo da tražite ograničenje obrade Vaših ličnih podataka u određenim situacijama.

7) PRAVO NA PRIGOVOR:

Imate pravo da podnesete prigovor na obradu Vaših podataka o ličnosti koja se vrši na osnovu legitimnog interesa.

8) PRAVO NA OBRAĆANJE NADLEŽNOM ORGANU:

Pravo podnošenja pritužbe Povereniku za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti - Bulevar kralja Aleksandra broj 15, 11120 Beograd, telefon: +381 11 3408 900, e-mail: office@poverenik.rs.

Prijavi se za Newsletter
Kontakt
Distributivni centarBeogradski put bb23000 Zrenjanin
Pišite nam
Gomex Logo